Det var bröderna Gustaf och Fabian Carlsson som 1922 startade företaget tillsammans med Mildrik Petersson. För tillverkningen inköpte man den fabriksbyggnad som tidigare hade uppförts av Virserums industribolag. På 1920-talet diskuterades inrättandet av ett badhus för allmänheten i Virserum, men företaget uppförde 1925 ett eget tidsenligt badhus. Det kostade 25 öre per bad för anställda och 50 öre per bad för allmänheten. Man byggde ut fabriken flera gånger och fick också inköpa mark av SJ för denna utbyggnad. Sedan Fabian lämnat firman övertogs hans aktier av Johan Andersson. Tillverkningen bestod av matsals- och kompletteringsmöbler.

En bild från 1920-talet. Stående från vänster Waldemar Steinwall, Henning ”i Rödmossa”, Torsten Lindwall, Udas Widell, fabrikör Karlsson, Klas Danielsson, Edvin Ekman, Gustav Johansson, Erland Gustavsson, Gunnar Haglund, Erik Lindh, Elis Pettersson, Axel Westring, Erik Bensefeldt och Tore? Danielsson.

Företaget såldes 1950 till Arne Viktorsson, som i sin tur överlät rörelsen 1952 till Thure Nygren. Företaget gick i konkurs året därpå. De överblivna lokalerna såldes 1954 till AB Berab i Stockholm. Så småningom övertog Holms Fabriker lokalerna och bedrevs här fabriksverksamhet under namnet Prinsess. När den verksamheten upphörde är inte klarlagt, men fabriken kom sedan att stå öde och oanvänd under många år. Fabriken blev 1979 ett övningsobjekt för brandkåren. Då den var uppförd av trä tog det bara en dryg timme för lågorna att sluka hela byggnaden.

Annons i samband med Virserumsutställningen 1947.